Tingimused - Majutuskohad

Tingimused - Majutuskohad

Tingimused - Majutuskohad

Tingimused - Majutuskohad

Tingimused - Majutuskohad
Tingimused - Majutuskohad
Klienditugi
560 45 000
E-post
info@majutuskohad.ee
Avatud
E-R kl. 10-18

Tingimused

1. Üldsätted
 
1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad internetiportaali majutuskohad.ee (edaspidi Portaali) kasutamise korra, ning Portaali kasutajate õigused, kohustused, vastutuse ja muud kasutusreeglid.
1.2. Portaali haldab ja administreerib Internetikaubamajad OÜ, ettevõtte reg.kood 12629772, ettevõte (edaspidi Haldaja) on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris.
1.3. Portaali kasutajatele antakse võimalus lisada portaali kuulutusi pakutavate majutusobjektide kohta (edaspidi Kuulutus), Kuulutusi vaadata ning kasutada teisi portaalis pakutavaid teenuseid; seda kõike käesolevates Tingimustes sätestatud korras. Portaali kasutaja on isik, kes on portaali Kuulutuse pannud, tahab Kuulutusi vaadata või kasutab portaali mistahes muul viisil (edaspidi Kasutaja).
1.4. Kasutaja, kasutades portaali mistahes viisil või kujul, väljendab seega oma nõustumist portaali Tingimustega ning on kohustatud neist kinni pidama. Isikutel, kes ei ole nõus kasvõi ühe Tingimuste punktiga, ei ole õigust portaali kasutada.
1.5. Haldaja annab ainult tehnilised vahendid teabe panemiseks portaali ning ta ei ole ühegi isiku esindaja ega agent, asjasthuvitatud osapool ega vahendaja.
1.6. Haldajal on õigus Portaali poolt osutatavaid teenuseid, nende hindu ning Tingimuste mistahes sätteid ühepoolselt muuta . Juhul, kui pärast Tingimuste muutmist, parandamist või täiendamist Kasutaja portaali kasutamist jätkab, tähendab see, et Kasutaja on Tingimuste muudatustega nõus.
 
2. Nõuded Kuulutuste sisule ja vormile ning muud Kuulutuste panemise reeglid Portaalis
 
2.1. Lisades Kuulutuse, võtab Kasutaja endale kogu vastutuse selle sisu vastamise eest Tingimuste reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kuulutuses andmeid esitades kinnitab ja garanteerib Kasutaja, et esitatud informatsioon on õige, täpne ja põhjalik.
2.2. Portaali andmebaasi võib panna ainult majutuskohtade kuulutusi. Peale sisestamist saavad Kasutajad oma Kuulutuste põhiinfot muuta või parandada.
2.3. Majutuskoht tuleb lisada ainult portaali oma ettevõttega seotud kontole.
2.4. Ühes Kuulutuses on lubatud kirjeldada (avaldada) ainult ühte objekti.
2.5. Ühte rubriiki võib ühe objekti kohta panna ja seal näidata ainult 1 (ühte) kuulutust korraga.
2.6. Kasutajal on keelatud:
2.6.1. pakkuda Kuulutuses (selle kommentaarides, fotodel) muid objekte või teenuseid, kui see on näidatud Kuulutuse põhiinfos ning esitada vale teavet kuulutuses näidatava objekti omaduste kohta;
2.6.2. näidata Kuulutuse kommentaarides  teistsugust hinda, kui see on ära toodud põhiinfo all. Objekti hind tuleb Kuulutuses näidata koos maksudega. Sellele tingimusele mitte vastavad Kuulutused võidakse blokeerida (juhul, kui Kuulutus on portaali pandud tasuta) või nihutada Kuulutuste otsingu tulemuste nimekirja lõppu (juhul, kui Kuulutus on tasuline);
2.6.3. esitada Kuulutuses või mujal Portaalis infot, mis ei vasta või võib mitte vastata Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, on vastuolus üldiselt tunnustatud eetika- või moraalinormidega või ei vasta käesolevate Tingimuste nõuetele;
2.6.4. teha reklaami või avaldada infot, kus on mainitud Haldajaga otseselt või kaudselt konkureerivaid kolmandaid isikuid või nende kaupu ja (või) teenuseid. Niisugune info/lingid kuulub kustutamisele.
2.7. Kuulutuses on keelatud pakkuda objekti, mis on juba müüdud või millele Kasutajal puuduvad õigused. Kuulutuse portaali pannud Kasutajal peab antud pakutav objekt ka reaalselt olemas olema. Seda keeldu rikkuvad Kuulutused võidakse blokeerida (juhul, kui Kuulutus on portaali pandud tasuta) või nihutada Kuulutuste otsingu tulemuste nimekirja lõppu (juhul, kui Kuulutus on tasuline).
2.8. Fotod peavad kujutama pakutavat objekti. Pakutavate objektide fotode kohale on keelatud paigutada mistahes graafilisi kujutisi/tähti/numbreid/isikuid (näiteks logosid, käekirjalist teksti, telefoninumbreid, nimesid) või fotode kombinatsioone graafiliste kujutiste/tähtede/numbritega. Fotosid võidakse redigeerida neid pöörates või nende järjekorda muutes. Samuti võidakse kustutada need fotod, mis ei kujuta Kuulutuse objekti ning millel on kujutatud isikuid või graafilisi kujutisi.
2.9. Portaali on keelatud panna ostukuulutusi ning kuulutusi, kus pakutakse ainult vahetusteenust.
2.10. Portaali on keelatud kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel, kaasa arvatud, kuid mitte ainult:
2.10.1. Portaali on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis rikub mistahes intellektuaalse omandi õigusi (autoriõigus, kaubamärk, disain jms);
2.10.2. Portaali on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis on solvav, laimav, diskrimineeriv või rikub mistahes isiku isikuõigusi (aadress, isikukood jms), teotab teise isiku au ja head nime, reputatsiooni või rikub muid õigusi või vabadusi;
2.10.3. Portaali on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis kujutab endast ohtu portaali või selle andmebaasi turvalisusele (viiruseid sisaldavad programmid või dokumendid jms);
2.10.4. Portaali on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mille kasutamise eesmärgiks on kuritegevus (pettus jms). Juhul, kui tekib kahtlus Kasutaja võimalikust ebaseaduslikust tegevusest, võidakse tema poolt pandud Kuulutused blokeerida.
 
3. Tasulised teenused
 
3.1. Portaali poolt osutatavate teenuste eest tasumine toimub pangaülekandega.
3.2. Tasuliselt saavad Kasutajad portaalis kasutada järgmisi teenuseid:
3.2.1. tellida tasulisi lisateenuseid: Kuulutuse esiletõstmist, reklaami, silte jne.
3.3. Kuulutuste panemise ja lisateenuste (esiletõstmise jne.) hinnad on ära toodud Kuulutuste panemise keskkonnas.
 
4. Kasutustingimuste rikkumine
 
4.1. Kuulutuse panemisel on Kasutaja kohustatud kinni pidama Portaalis ära toodud Kuulutuse panemise juhendist ning käesolevatest Tingimustest. Sõltuvalt rikkumise olemusest on Haldajal õigus käesolevatele Tingimustele või Eesti Vabariigi õigusaktidele mittevastavaid Kuulutusi muuta, nende nähtavus kõigile Kasutajatele blokeerida (juhul, kui Kuulutus on portaali pandud tasuta) või nihutada Kuulutus Kuulutuste otsingu tulemuste nimekirja lõppu.
4.2. Tingimuste rikkumise eest kohaldatud sanktsioonidest teavitatakse Kasutajat registreerumisel sisestatud e-posti aadressil. Käesolevas punktis sätestatud Haldaja õigus ei vabasta Kasutajat vastutuse eest esitatava teabe tõelevastavuse ning õigusaktidele vastavuse osas.
Tingimuste rikkumise korral tellitud lisateenused annulleeritakse ning nende eest tasutud raha ei tagastata.
4.3. Ilma eelneva hoiatuseta võib Haldaja teostada Kuulutuste väikesemahulist muutmist, kui Kuulutuse tekst erineb fotodel nähtavast: Kuulutustes võib parandada rooli asetust (vasakul/paremal); sõiduki olekut võib muuta avariilisest mitteavariiliseks ja vastupidi.
4.4. Haldaja jätab endale õiguse käesolevate Tingimuste või õigusaktide rikkumise korral ilma eelneva hoiatuseta Kasutaja ligipääs portaalile või portaali teenuste kasutamine blokeerida.
 
5. Vastutuse piirangud
 
5.1. Haldaja vastutab ainult Kuulutuses esitatud informatsiooni tehnilise paigutamise eest Portaali, kui Kuulutus vastab Tingimuste kõigile nõudmistele, ning portaali andmebaasi tehnilise toe eest.
5.2. Haldaja ei vastuta Kuulutustes esitatud informatsiooni tõelevastavuse ega Kuulutuste sisu eest. Haldaja ei vastuta Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud Kuulutuse sisust ja (või) selle panemisest Portaali.
5.3. Portaali kasutamist loetakse laitmatult teostatuks siis, kui Portaali või selle andmebaasi igakülgne kasutamine on võimalik pidevalt. Haldaja ei ole vastutav Portaali või selle andmebaasi töö häirete eest, mis on tekkinud põhjustel, mida Haldaja ei saa kontrollida.
5.4. Kasutaja on vastutav oma kasutajanime, salasõna ja Kuulutuse muutmiskoodi õige kasutamise eest. Haldaja ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja kannab juhul, kui kolmandad isikud seda teavet kasutavad.
 
6. Isikuandmete kaitse
 
6.1. Kasutaja sisestab vajadusel portaali oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Käesolevate Tingimustega nõustudes kinnitab Kasutaja, et ta esitab oma isikuandmed portaalis kasutamiseks omal vabal tahtel ning nõustub, et tema poolt esitatud andmeid portaali andmebaasis elektrooniliselt säilitatakse ja töödeldakse 2 (kaks) aastat pärast Kasutaja viimast sisselogimist süsteemi. Kasutaja nõustub ja kinnitab, et esitab oma andmed (telefoninumbri, e-posti aadressi jne) portaalile selleks, et kolmandad isikud neile andmetele juurde pääseksid, neid näeksid ja kopeeriksid (kui andmed on esitatud Kuulutuses kontaktandmetena).
6.2. Isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga osutada Kasutajatele sobivaid teenuseid (panna Kuulutusi, anda teavet vastavate toodete müügi kohta, tellida teatud teenuseid jne) korralikult. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse ka Kasutaja registreerimise ning Kuulutuste andmebaasi haldamise eesmärgil portaali süsteemis.
6.3. Kasutaja kinnitab, et tema poolt portaalile esitatud isikuandmed on täpsed, põhjalikud ja õiged.
6.4. Kasutajal on õigus oma isikuandmete ja nende töötlemisega tutvuda; Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise peatamist, välja arvatud nende säilitamine, juhul, kui andmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid eirates; Kasutajal on õigus nõusolek oma isikuandmete edasiseks töötlemiseks tagasi võtta. Kõik Kasutaja isikuandmete kaitsega seotud avaldused peab Kasutaja Haldajale esitama kirjalikus vormis (kaasa arvatud portaali kontaktandmetes esitatud üldisel või klienditeeninduse e-posti aadressil esitatavad avaldused).
6.5. Kasutaja on nõus, et tema süsteemi registreerumisel ja sisse logimisel süsteem salvestab Kasutaja arvuti IP-aadressi ning süsteemi sisse logimise kuupäeva ja kellaaja.
6.6. Haldaja kohustub Kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte edasi andma, välja arvatud õigusaktides ja käesolevates Tingimustes sätestatud juhtudel.
6.7. Käesolevate Tingimustega nõustudes kinnitab Kasutaja, et ta annab Haldajale õiguse saata Kasutajale Haldaja firma teenuste pakkumisi ja teateid. Kasutajal on õigus niisuguste pakkumiste saamisest keelduda, teavitades Haldajat sellest saadud teadetes ja (või) pakkumistes ära toodud viisil.
 
7. Autoriõigused
 
7.1. Kõik õigused Portaali sisule kuuluvad Haldajale ning Haldajal on nende õiguste kasutamiseks ainuõigus. Kõik Portaalis ära toodud kaubamärgid ja teenuste märgid, kujundused, nimetused ning logod on Haldaja omand või Haldajal on luba neid kasutada.
7.2. Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav Portaali sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma Haldaja kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub karistamisele Eesti Vabariigi seaduste alusel. Seda piirangut ei kohaldata Kasutajatele nende enda Kuulutuste suhtes.
7.3. Kasutaja nõustub sellega, et Haldajal on õigus kasutada Kuulutuste infot ja fotosid oma ettevõtte reklaami eesmärkidel, ilma Kasutaja isikuandmeid avaldamata. Kasutaja nõustub, et tema Kuulutused ja muu Kasutaja poolt avaldatud sisu saab portaali andmebaasi osaks ning seda säilitatakse ja kasutatakse seadustes sätestatud viisil Haldaja või tema poolt volitatud isikute poolt piiramatu aja jooksul, välja arvatud juhul, kui käesolevates Tingimustes on määratud teisiti. Ei Haldaja ega mingi kolmas osapool ei ole Kuulutusi ja (või) muud Kasutaja poolt avaldatud sisu kasutades kohustatud maksma Kasutajale niisuguse sisu kasutamise eest ei autoritasu ega mingit muud tasu.
 
8. Kohaldatav õigus
 
8.1. Internetiportaal juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest. Mistahes vaidlused, mis on tekkinud Internetiportaali tegevuse tõttu või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mitte jõudmise korral aga kompetentses Eesti Vabariigi kohtus.
Majutuskohad @ 2024 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper